Kompleksowa rekrutacja

 • Kompleksowa rekrutacja, ocena i selekcja personelu

  Usługa ta ma celu znalezienie dla Państwa optymalnych kandydatów na obsadzane stanowisko, w oparciu o określone kryteria kompetencyjne ustalone wraz z Państwem podczas spotkania wstępnego. Założeniem usługi jest minimalny Państwa udział w całym procesie rekrutacyjnym, tak by proces ten przebiegał dla Państwa niemal niezauważalnie nie kolidując w żaden sposób z Państwa zadaniami operacyjnymi i w jak najmniejszym stopniu absorbując Państwa czas.

 • Analiza potrzeb

  Po wyrażeniu przez Państwa zainteresowania usługą, otrzymują Państwo pocztą elektroniczną bądź faksem formularz diagnostyczny dotyczący obsadzanego stanowiska. Znajdziecie w nim Państwo pytania odnośnie waszych preferencji co do kandydatów oraz podstawowe pytania dotyczące waszej organizacji. Formularz mogą Państwo wypełnić samodzielnie i odesłać konsultantowi, bądź wypełnić go wspólnie z konsultantem w trakcie spotkania. Informacje w nim zawarte są podstawą do stworzenie profilu kandydata idealnego, zbudowania ogłoszenia oraz określenia ostatecznej ceny za usługę. Jeżeli zdecydują się Państwo wypełnić formularz samodzielnie, ułatwi to konsultantowi przygotowanie się do spotkania wstępnego i znacznie skróci jego czas. Po akceptacji przez Państwo ceny usługi podpisywana jest umowa i zostaje uruchomiony proces rekrutacji.

 • Ogłoszenie

  Konsultant wspólnie z Państwem decyduje, w którym medium ukaże się ogłoszenie rekrutacyjne (np Gazeta Wyborcza, gazety lokalne, serwisy internetowe, Urzędy Pracy) następnie buduje ogłoszenie, które przesyła do Państwa akceptacji, a następnie zamieszcza je w wybranym medium. Całkowity koszt ogłoszeń leży po Państwa stronie.

 • Analiza zgłoszeń/ Wstępna weryfikacja

  Spływ zgłoszeń trafia bezpośrednio do konsultanta, który prowadzi analizę wszystkich aplikacji pod kątem wymagań rekrutacji. W wyniku analizy wstępnej do grupy finalistów wysyłana jest krótka ankieta sporządzona pod kątem obsadzanego stanowiska, zawierająca pytania pozwalające dokładniej zrozumieć dotychczasowe doświadczenia zawodowe kandydatów, a także ich oczekiwania wobec przyszłej pracy. Po zebraniu wyników ankiety finaliści zapraszani są na spotkanie w siedzibie konsultanta, bądź w przypadku rekrutacji poza Łodzią w Państwa siedzibie lub w wynajętej sali rekrutacyjnej.

 • Spotkania rekrutacyjne/ Ocena właściwa

  Spotkanie rekrutacyjne z każdym kandydatem trwa z reguły około 1,5 h i obejmuje wnikliwy wywiad biograficzny, testy predyspozycji intelektualnych i kompetencji zawodowych, scenki symulujące najbardziej typowe dla danego stanowiska sytuacje (np w przypadku stanowiska sprzedażowego scenka z trudnym klientem, scenka pierwszego kontaktu z klientem, scenka windykacyjna itp) oraz przedstawienie informacji o przyszłym pracodawcy i miejscu pracy: zakres udzielanych informacji ustalany jest z Państwem i w dużej mierze zależy od tego, czy nazwa pracodawcy jest utajniona czy jawna w procesie rekrutacji . Cały scenariusz wywiadu, test i scenki dostosowane są do wymagań stanowiskowych i profilu idealnego kandydata. Mogą Państwo zostać poproszeni o pomoc w zbudowaniu jednego z zadań lub testów, tak by sprawdzana wiedza czy kwalifikacje były jak najbardziej adekwatne do charakteru danego stanowiska pracy w waszej firmie. Każdy kandydat badany jest pod kątem wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania określonej pracy, predyspozycji osobowościowych, motywacji do podjęcia pracy, oraz w przypadku gdy jest to uzasadnione, kompetencji kierowniczych oraz umiejętności językowych.
  Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia większej ilości testów, obserwacji zachowań grupowych kandydatów, ich postawy, inicjatywy czy pomysłowości, rekrutacja prowadzona jest metodą Assessment Centre czyli tzw Centrum Oceny. W tym przypadku wywiady indywidualne poprzedzone są spotkaniem kilku kandydatów jednocześnie, w trakcie których wykonują oni zadania grupowe uczestnicząc w zainscenizowanych sytuacjach społecznych. Symulacje zaprojektowane są tak, by w jak największym stopniu odzwierciedlały rzeczywiste sytuacje i warunki pracy na danym stanowisku. Taka kilkugodzinna sesja daje możliwość obserwacji naturalnych zdolności przywódczych kandydatów i ich umiejętności interpersonalnych, określenia ról jakie najchętniej przyjmują oni w zespole, ich podejścia do rozwiązywania problematycznych zadań biznesowych, współdziałania z innymi, przebojowości, zdolności argumentacji i bronienia swoich racji oraz ogólnej postawy. Z czasem kandydaci zapominają, że są obserwowani dzięki czemu obserwator-konsultant ma większą możliwość przewidzenia lub podpatrzenia ich naturalnych zachowań w symulowanych sytuacjach. Po sesji centrum oceny z jej finalistami odbywają się dodatkowo spotkania indywidualne. Taka metoda rekrutacji daje bardzo dobre wyniki, ale jest bardzo czasochłonna i rozciągnięta w czasie, ze względu na ilość i długość zadań podczas samej sesji , następujące po niej dodatkowo rozmowy indywidualne, ale również ze względu na trudność zgromadzenia wszystkich kandydatów o tej samej porze w tym samym miejscu i dostosowania terminu sesji do możliwości wszystkich kandydatów.
  Metoda Assessment Centre nie nadaje się do wszystkich typów rekrutacji i z tego powodu zdecydowałam się przenieść pewne elementy z metody centrum oceny do wywiadów indywidualnych tworząc unikalną metodologię spotkań rekrutacyjnych, w czasie których kandydat, mimo że spotyka się sam na sam z konsultantem, uczestniczy nie tylko w rozmowie ale i w scenkach sytuacyjnych i symulowanych problemach, w których zmuszony jest reagować spontanicznie. Kombinacja pogłębionego wywiadu biograficznego, pozwalającego zrozumieć motywację kandydatów, z testami ukierunkowanej inteligencji (np werbalnej, analitycznej, przestrzennej itp) oraz symulacją sytuacji problematycznych typowych dla danego stanowiska, powala na bardzo wnikliwe określenie potencjału kandydatów i wybranie osób najlepszych.
  W przypadku rekrutacji bardzo wyspecjalizowanych do ostatniego etapu rozmów za dodatkową opłatą uzgodnioną wcześniej z Państwem może być zaproszony konsultant- specjalista przeprowadzający wyłącznie weryfikację wiedzy specjalistycznej (np Główny Księgowy na rekrutację księgowej, Audytor Podatkowy na rekrutację Głównej Księgowej itp). Taka metoda gwarantuje pełen profesjonalizm weryfikacji kwalifikacji kandydatów nie tylko na podstawie testów merytorycznych, które pomagają na wcześniejszych etapach ocenić wiedzę kandydatów, ale również poprzez osobistą rozmowę – dyskusję problematyczną ze specjalistę w swojej dziedzinie. Rozmowa oparta jest najczęściej na specjalistycznym studium przypadku i uwzględnia najnowsze trendy i zmiany w danej dziedzinie wiedzy.

 • Raportowanie

  Po zakończeniu wszystkich spotkań rekrutacyjnych otrzymują Państwo raport końcowy z rekrutacji zawierający opisy porównawcze najlepszych kandydatów. W takich charakterystyce podane są wszystkie informacje uzyskane w trakcie procesu selekcji takie jak najważniejsze fakty biograficzne, adekwatne doświadczenia zawodowe, wyniki testów wraz z ich interpretacją, poziom motywacji do pracy, cechy charakterologiczne kandydata, informacje na temat posiadanych umiejętności, zdolności językowych, oczekiwania finansowe oraz ogólną ocenę kandydatów. Zestawienie sporządzane jest na temat kandydatów, którzy z punktu widzenia wymogów stanowiska i celów danej rekrutacji najbliżej odpowiadają profilowi idealnemu. Z reguły przedstawiane są 3 kandydatury, choć liczba ta może być mniejsza, jeżeli mniejsza liczba osób spełnia wymogi rekrutacji, lub nieco większa, jeżeli kilku kandydatów było na bardzo podobnym poziomie. Do raportu dołączane są dokumenty źródłowe złożone przez kandydata, oraz ankiety wypełniane w trakcie procesu rekrutacji. Na Państwa życzenie oddawane są Państwu wszystkie aplikacje, które wpłynęły w trakcie procesu rekrutacji na dane stanowisko. W takim przypadku na Państwa przechodzi obowiązek zniszczenia takich dokumentów bądź przechowywania ich w taki sposób, by zapewnić ochronę danych osobowych aplikantów. Po otrzymaniu raportu końcowego samodzielnie umawiają się Państwo na spotkania z wybranymi finalistami.