Doradztwo

 • Ocena Predyspozycji, Kompetencji i Postaw Pracowniczych / Ocena Okresowa

  – ocena predyspozycji i kompetencji kandydata do pracy, awansu bądź przesunięcia, jednorazowa ocena kadry przedsiębiorstwa, ocena kompetencji lingwistycznych, budowanie systemu ocen okresowych

 • Organizacja Procesów Personalnych

  – obieg dokumentacji kadrowej, opracowanie standardów stanowiskowych (opisy stanowisk i ich wycena, struktura organizacyjna, procedura adaptacji pracowniczej, kodeksy wartości i regulaminy wewnętrzne)

 • Budowa systemów wynagrodzeń i motywacji pozapłacowej dla różnych grup zawodowych

 • Badanie i Kształtowanie Kultury Organizacyjnej:

  badanie i wsparcie organizacji w budowie systemu wartości i kultury organizacyjnej, badania opinii personelu i klientów, diagnoza słabych i silnych stron firmy

 • Audyt Personalny:

  Analiza i diagnostyka stanu zatrudnienia, działań, procedur, procesów i systemów zarządzania personelem funkcjonujących w organizacji wraz z sugestią działań korygujących,

 • Doradztwo

  w zakresie eliminacji patologii organizacyjnych typu mobbing, zły styl kierowania ludźmi, wysoka rotacja, niska efektywność, złe postawy pracownicze