POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od 24 Maja 2018 r.

Firma Toppersonel Małgorzata Klatkowska-Cłapińska, właściciel strony internetowej www.toppersonel.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Toppersonel – Toppersonel Małgorzata Klatkowska-Cłapińska, agencja doradztwa personalnego nr w rejestrze Agencji Zatrudnienia 13879 , Senatorska 1/ 4 , 93-192 Łódź

Nasi klienci, pracodawcy – klienci Toppersonel, którym Toppersonel świadczy usługi rekrutacyjne, szkoleniowe i inne z zakresu działalności firmy.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, która dobrowolnie zgłasza swój udział w rekrutacji prowadzonej lub współprowadzonej przez Toppersonel

Ty, Twój – Kandydat lub należący do Kandydata lub Użytkownika nadsyłającego swoje dokumenty aplikacyjne do prowadzonej przez Toppersonel rekrutacji

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Toppersonel jest administratorem Twoich danych osobowych jeżeli przesyłasz swoje zgłoszenie do prowadzonej przez nas rekrutacji przez stronę internetową www.toppersonel.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mk@toppersonel.pl lub rekrutacja@toppersonel.pl Jeżeli przesyłasz swoje zgłoszenie bezpośrednio do Pracodawcy, z którym Toppersonel zawarł umowę o przetwarzaniu danych w celu przeprowadzenia usługi rekrutacji, selekcji lub preselekcji wówczas Toppersonel jest Podmiotem Przetwarzającym Dane, a ich Administratorem pozostaje Pracodawca.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

a) drogą mailową na adres: rekrutacja@toppersonel.pl

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

A) W związku z świadczeniem usług rekrutacji, selekcji i preselekcji oraz oceny pracowników i kandydatów do pracy przetwarzamy dane osobowe zawarte w twoim CV, liście motywacyjnym oraz ewentualnych kwestionariuszach precyzujących Twoje kwalifikacje i oczekiwania co do obsadzanego stanowiska. Zgodnie z artykułem 22 KP dane, których żądać może Pracodawca w procesie rekrutacyjnym od Kandydata to:
1. imię i nazwisko Kandydata
2. imiona rodziców,
3. data urodzenia,
4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5. wykształcenie,
6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Podanie jakichkolwiek dodatkowych danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych jak np. fotografia, adres e-mail, nr telefonu jest dobrowolne. Jeżeli nie chcesz byśmy je przetwarzali nie załączaj ich w swoich dokumentach aplikacyjnych.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Art 22 KP

B) w związku z prowadzeniem usług szkoleniowych i edukacyjnych : W tym celu Toppersonel może przetwarzać takie dane osobowe jak : imię, nazwisko, adres, organizacja , stanowisko, dane kontaktowe ( w tym nr telefonu i adres e-mail),
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO

C) W związku z ustaleniem, dochodzeniem i egzekucją roszczeń
W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe jak : imię, nazwisko, data urodzenia, adres, dane kontaktowe, dane dotyczące korzystania z naszych usług,

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

D) W związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków, odpowiedziami na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać takie dane jak imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY TWÓJ PROFIL, PRZEDSTAWIONY W DOKUMENTACH APLIKACYJNYCH PRZESYŁANYCH BEZPOŚREDNIO DO TOPPERSONEL LUB WYSZUKANYCH W PROFESJONALNYCH PROFILACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (GOLDENLINE.PL, LINKED-IN.COM DO OFERTY PRACY

Celem usług rekrutacji, preselekcji i selekcji Kandydatów do Pracy świadczonych przez Toppersonel na rzecz jego Klientów jest jak najlepsze dopasowanie Kandydatów do ofert (profilowanie).
Profilowanie odbywa się w sposób manualny. Wymagania stanowiskowe zestawiane są z danymi podanymi przez Kandydata dotyczącymi jego umiejętności, wykształcenia, doświadczenia, zainteresowań i preferencji. Osoby w sposób najpełniejszy odpowiadający wymaganiom stanowiskowym polecane są Pracodawcy.

Podstawa prawna. Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI, GDY APLIKUJESZ NA OFERTY PRACY?

W przypadku, gdy aplikujesz na oferty pracy publikowane w Serwisach ogłoszeniowych bezpośrednio przez Pracodawców, którzy zlecili Toppersonel usługę rekrutacji lub selekcji i zawarli z Topersonel umowę o powierzeniu danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na polecenie pracodawcy – Administratora Danych, który zamieścił daną ofertę pracy. Profilujemy twoje dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych zestawiając je z wymogami stanowiska . Nie jesteśmy administratorem tych danych, ale Podmiotem Przetwarzającym.

Podstawa prawna. Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracodawcy (nasi klienci)

Udostępniamy Twoje dane osobowe pracodawcom, a naszym klientom zlecającym nam czynności rekrutacyjne. Do udostępnienia danych osobowych dochodzi w przypadku, kiedy Toppersonel rekomenduje twój Profil Pracodawcy, a naszemu Klientowi. Pracodawcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszych usług np. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych czy hostingowych. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy najczęściej przez okres 2 mcy a maksymalnie przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego, do którego przesłałeś swoją aplikację . Najpóźniej po tym czasie dane są usuwane z wszelkich nośników.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania usunięcia swoich danych z Serwisów drogą mailową na adres rekrutacja@toppersonel.pl

Po takim zgłoszeniu i realizacji usunięcia danych nie będziemy mogli realizować usług z udziałem twoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia nie będziemy wykorzystywać twoich danych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).